Chống diễn biến hòa bình

Quân đội nhân dân Việt Nam đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Bài 2)