Bắc Trà My đặt mục tiêu giảm 600 hộ nghèo trong năm 2022

Bắc Trà My đặt mục tiêu giảm 600 hộ nghèo trong năm 2022


Theo kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 của UBND huyện Bắc Trà My, năm 2022, huyện phấn đấu giảm 600 hộ nghèo trong năm nay (kế hoạch tỉnh giao là 500 hộ).

Theo đó, huyện Bắc Trà My đã phân công các cơ quan, đơn vị đồng hành, giúp đỡ 118 hộ thoát nghèo của giai đoạn 2022 – 2025, riêng năm 2022 phấn đấu giảm 50 hộ nghèo đang được đồng hành giúp đỡ.

Bắc Trà My đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; từ đầu năm đã thực hiện rà soát, phân loại, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp giúp thoát nghèo bền vững.

Huyện đang lồng ghép nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. Đối với mô hình sản xuất, mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo, huyện sẽ thực hiện tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, mang lại kết quả tốt nhất cho hộ nghèo được hỗ trợ.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội