Ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Ngày 18.7, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 1433 về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp. Đây là dịch vụ công mức độ 4, áp dụng với người lao động thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan thực hiện là BHXH cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện qua 2 bước, bộ phận một cửa của BHXH tiếp nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngành LĐ-TB&XH (bản giấy hoặc bản điện tử) chuyển trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chuyển hồ sơ cho phòng chế độ BHXH giải quyết.

Phòng chế độ BHXH xét duyệt hồ sơ và chuyển các phòng/bộ phận nghiệp vụ liên quan để thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng. Cơ quan BHXH chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo hình thức đã đăng ký trong thời gian 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội