BHXH huyện Núi Thành đẩy mạnh giao dịch điện tử trong năm 2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

BHXH huyện Núi Thành đẩy mạnh giao dịch điện tử trong năm 2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Từ ngày 1.2.2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Núi Thành yêu cầu tất cả đơn vị sử dụng lao động khi có phát sinh hồ sơ giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn phải thực hiện kê khai các thủ tục bằng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH huyện thông qua nhà cung cấp dịch vụ IVAN hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia về BHXH, hạn chế việc giao dịch bằng hồ sơ giấy (trừ trường hợp đặc biệt). 

Thủ tục hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 166 ngày 31.1.2019 về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và Quyết định số 838 ngày 29.5.2017 về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

BHXH huyện Núi Thành cũng yêu cầu đơn vị có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, chứng từ giấy (bao gồm: giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, giấy chứng sinh….) tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng, đủ, hợp pháp, kịp thời đối với hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử của đơn vị và của người lao động. Khi cần thiết cơ quan BHXH huyện Núi Thành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành hậu kiểm, kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả, BHXH huyện Núi Thành đang xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn về triển khai giao dịch điện tử trong việc giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn cho các đơn vị sử dụng lao động, tiếp tục tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, nhiệm vụ của viên chức, người lao động tại BHXH huyện nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội