Các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ nhân dân Nam Trà My nhiều mặt | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ nhân dân Nam Trà My nhiều mặt | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Nam Trà My có 15 đơn vị được phân công nhận kết nghĩa với 10 xã. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động cùng với các xã đã tổ chức thực hiện công tác kết nghĩa, khảo sát và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, thực hiện công tác kết nghĩa trên các lĩnh vực. 

Các xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị của tỉnh thông tin, trao đổi về thực tế điều kiện của xã, những hạn chế, khó khăn của nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, cung cấp địa chỉ các hộ nghèo, hộ cần được giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác kết nghĩa, hỗ trợ hằng năm và cả giai đoạn.

Dù vậy, việc kết nghĩa chủ yếu là hỗ trợ vật chất từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên đơn vị kết nghĩa, nên nhiều đề nghị quá cao của các xã khó thực hiện. Điều kiện của các xã còn nhiều khó khăn nên đơn vị kết nghĩa không thể đến thường xuyên, chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ nhân các dịp lễ, tết…

Để đạt hiệu quả tốt hơn, huyện Nam Trà My đã đề nghị các đơn vị kết nghĩa nên hỗ trợ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, kết nối tiêu thụ sản phẩm ở địa phương.

Huyện cũng yêu cầu các xã rà soát nhu cầu và khả năng vươn lên thoát nghèo của các hộ gia đình được nhận sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị địa phương được phân công nhận kết nghĩa một cách cụ thể, tránh trường hợp đề nghị hỗ trợ tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội