Chống tham nhũng, tiêu cực – Nhìn cây phải thấy rừng

Chống tham nhũng, tiêu cực – Nhìn cây phải thấy rừng

Chống tham nhũng, tiêu cực – Nhìn cây phải thấy rừng

Nhân Văn

Vin vào cớ một số cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an bị xử lý kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải truy tố, chịu trách nhiệm hình sự với nhiều mức độ và lý do khác nhau. Trong đó, có lý do phạm tội tham nhũng, tiêu cực; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động đã triệt để lợi dụng vụ việc ấy nói xấu, bôi nhọ thanh danh, uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước và tính ưu việt của chế độ ta thông qua hành vi tuyên truyền xuyên tạc, nói sai sự thật, rằng Đảng, Nhà nước ta không đủ năng lực lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái, biến chất từ trong nội bộ Đảng. Những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã tung tin xấu độc cốt để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta; cản trở quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và đường lối đổi mới của Đảng; nêu yêu sách, đòi Đảng ta phải cải tổ, đổi mới, mở đường cho việc xác lập chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng, kiến tạo “xã hội dân sự” ở Việt Nam.

(1) Từ một số vụ việc tham nhũng, suy thoái, biến chất được các cơ quan chức năng của ta phát hiện và xử lý thời gian qua, họ cố tình phổi phồng hạn chế, khuyết điểm, lấy hiện tượng quy về bản chất để chụp mũ, cường điệu hóa vụ việc, cho rằng Đảng ta, nhất là đội ngũ cán bộ đã rơi vào tình trạng tham nhũng, thoái hóa, biến chất; ở Việt Nam, tham nhũng là bản chất, là căn bệnh nan y, mang tính kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền, lãnh đạo nên đổi mới ở Việt Nam thiếu sức sống. Với luận điệu sai trái ấy, họ còn cho rằng vì tham nhũng nặng, Việt Nam không thể “cất cánh”; Đảng, Nhà nước Việt Nam đã bất lực, thất bại vì nhiều lần phát động đấu tranh chống tham nhũng nhưng không thành công, mà ngược lại, căn bệnh trầm kha này ngày càng gia tăng, đang phá hủy cơ thể Đảng và chế độ do Đảng lãnh đạo. Cay độc hơn thế, họ ráo diết đẩy mạnh việc tuyên truyền, kích động, vu khống, áp đặt quan điểm sai trái về chống tham nhũng ở Việt Nam, cho rằng đó là “cuộc đấu đá nội bộ” giữa các phe cánh trong Đảng, là “sự thanh trừng lẫn nhau”, v.v..

(2) Rõ ràng, với cách nhìn lệch lạc và quan điểm sai trái, sặc mùi chống cộng, các thế lực thù địch đã bộc lộ bản chất phản động, dã tâm, mưu đồ đen tối: từ hạ thấp danh dự, uy tín, vị thế của Đảng, hướng đến triệt phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân và tính ưu việt của chế độ ta. Việc kiếm cớ, vin vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, biến chất của Đảng ta, họ cố tình lèo lái dư luận để tạo sóng gió, gây bão thông tin, nhiễu loạn xã hội, tạo ra tâm lý hoài nghi, bi quan, chán ngán chế độ; giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Đây là quan điểm “phi nhân tính”, hết sức sai trái, độc hại; là cách nhìn phiến diện, một chiều, mang tính chủ quan, áp đặt, duy ý chí, thiếu căn cứ, cơ sở khoa học của một số phần tử cực đoan, phản động, chủ mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 35 năm qua với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, phòng, chống Covid-19 đã bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, phản động với chiêu trò chống tham nhũng do họ dựng lên.

(3) Chúng ta ai cũng biết Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Mục tiêu, lý lưởng, lẽ sống, niềm tin của Đảng ta là xây dựng một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; mọi người dân đều có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Thực tiễn hơn 92 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự thật và lẽ sống cao cả, thiêng liêng ấy.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn ý thức sâu sắc tính nguy hại và nguy cơ đe dọa của tham nhũng, suy thoái, biến chất từ một bộ phận cán bộ trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, vì nó không những làm mất uy tín, vị thế, danh dự của Đảng mà còn tạo ra nguy cơ biến bộ máy của Đảng, Nhà nước thành bộ máy quan liêu, xa dân, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Quyết tâm chính trị to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống, khắc phục cho được tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; suy thoái, biến chất của bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta coi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thoái hóa, biến chất là “giặc nội xâm”, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, cản trở quá trình đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, đấu tranh phòng ngừa là chính; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng người đúng việc; không bao che, tiếp tay cho tham nhũng; không có ngoại lệ, không có “vùng cấm” trong chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

(4) Trong quá trình đấu tranh cách mạng, nhất là thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng ta luôn luôn xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng ta và cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, trong các kỳ đại hội của mình, Đảng đều ra nghị quyết liên quan đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, biến chất. Đặc biệt, trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ta đều đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, biến chất; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quét sách chủ nghĩa cá nhân.

Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp quy để cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Nội chính Trung ương đã được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Nhà nước ban hành Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các ban, bộ, ngành, địa phương đều dành thời gian, công sức để kiểm tra, giám sát công việc này. Các cơ quan như ủy ban kiểm tra, ban nội chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, công an, quân đội, viện kiểm soát, toàn án các cấp…luôn được quan tâm củng cố ngày càng vững chắc và hoạt động nền nếp, thống nhất, hiệu quả.

(5) Ai đó cho rằng tham nhũng, suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước là phổ biến, không thể chữa trị là quan điểm chủ quan, cách nhìn phiến diện, một chiều, “chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng”, “chỉ biết một mà không biết hai” nên đã rơi vào lối tư duy siêu hình, duy tâm, phản động, không có cơ sở lý luận và thực tiễn, sai lầm cả về đạo lý và pháp lý. Không thể bịa đặt, đưa ra nhận xét, đánh giá, tung tin sai trái, độc hại một cách phiến diện, quy chụp, phi thực tế, áp đặt ý chỉ chủ quan, “nói lấy được” sai sự thật để bôi nhọ, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Làm việc sai trái, thiếu nhân cách như thế chẳng những lương tâm họ cắt dứt mà còn tiếp tay cho kẻ địch chống phá Đảng, Nhà  nước, chế độ đã đem lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có gia đình những phần tử bất mãn, chống đối. Hãy mở mắt nhìn và sớm tỉnh ngộ lại đi. Danh dự con người, lương tâm và đạo lý làm người không cho phép ai làm những điều thất đức, hại dân, hại nước. Hỡi những ai đã làm sai trái hãy mau tỉnh ngộ, sớm cải tà quy chính để quay về với nhân dân, tìm lại cuộc sống làm người chân chính, biết lẽ phải, sống có nhân có đức.

Với các chiêu trò xuyên tạc, chống đối dã man, tàn ác nhưng các người chẳng thể làm được gì đâu, người dân chẳng ai tin các người đâu. Cũng như trước đây, hiện nay, Đảng, Nhà nước ta vẫn kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất…Sự nghiệp này được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tâm, hợp lực chiến đấu. Những kẻ tham nhũng sớm hay muộn đều phải “vào lò”, không thể qua tai mắt nhân dân. Thực tế đã chứng minh kết quả chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta là đáng khích lệ; chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng là hoàn toàn đúng đắn, được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đang tiếp tục phát huy tác dụng, nó đã trở thành phong trào các mạng, ở đó không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu, tham nhũng vật chất hay tham nhũng quyền lực; nếu được nhân dân và các cơ quan chức năng phát hiện, đều bị xem xét, xử lý theo đúng người, đúng tội theo kỷ luật của Đảng, luật pháp của Nhà nước; không kẻ nào chạy thoát.

Quyết tâm chính trị to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất là vô cùng to lớn, nhất quán, mạnh mẽ và kiên quyết. Đây là cơ sở thưc tiễn vô cùng sinh động để bác bỏ mọi quan điểm sai trái, thù địch, vu khống Đảng, Nhà nước ta không đủ năng lực lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sự thật nói lên tất cả, phẩm giá khẳng định niềm tin; chân lý luôn luôn là cụ thể và khách quan. Không thế lực nào có thể cản bước, ngăn đường đi đến thành công, chiến thắng của chúng ta./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình