Chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa” trên không gian mạng

Chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa” trên không gian mạng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và khoa học-công nghệ, không gian mạng (KGM) trở thành động lực phát triển của nhiều quốc gia, trong đó tác chiến KGM giữ vai trò ngày càng quan trọng. Nhiều quốc gia trên thế giới coi tác chiến KGM là loại hình tác chiến chủ yếu trong thế kỷ 21, là bộ phận quan trọng của tác chiến trong chiến tranh hiện đại.

Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia, nhưng đồng thời cũng đặt ra rất nhiều vấn đề, trong đó an toàn thông tin, xung đột lợi ích trên KGM trở thành những thách thức lớn quy mô toàn cầu. KGM trở thành môi trường tác chiến mới, trong khi các thế lực thù địch, phản động lợi dụng KGM để đẩy mạnh các hoạt động chống phá đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và Quân đội ta ngày càng quyết liệt, trực diện; phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt…

Bộ tư lệnh 86 là đơn vị làm nòng cốt cho toàn quân, toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên KGM và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT) trong Quân đội. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và chủ quyền quốc gia trên KGM.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên KGM, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển KGM an toàn, lành mạnh, rộng khắp. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, kịp thời phát hiện vô hiệu hóa mã độc, phần mềm gián điệp trên mạng truyền số liệu quân sự, ngăn chặn việc lộ, lọt thông tin quân sự trên internet; tích cực, chủ động củng cố hệ thống mạng máy tính toàn quân theo mô hình mạng an toàn; giám sát thường xuyên và kịp thời ứng cứu, khắc phục các sự cố, bảo đảm hoạt động thông suốt cho mạng máy tính quân sự từ cơ quan Bộ Quốc phòng đến các đơn vị toàn quân.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, Quân đội. Nắm chắc tình hình trên KGM, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng các phương án xử trí hiệu quả đối với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; xử trí các vấn đề nóng, có mức ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh. Tổ chức trinh sát mạng, phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, nhiều mã độc, phần mềm gián điệp trên mạng máy tính quân sự, internet của các cơ quan, đơn vị toàn quân; kịp thời thông báo, phối hợp triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chuyên môn trong Bộ tư lệnh 86 tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa giao tiếp, ứng xử lành mạnh, tin cậy, văn minh trên KGM. Thường xuyên chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Quân đội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, các thông tin xấu độc, văn hóa lai căng… trên mạng xã hội; bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên KGM.

Trong những năm tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường mạng toàn cầu, việc sử dụng rộng rãi phương thức tác chiến thông tin, tác chiến KGM là xu thế tất yếu của nhiều quốc gia, nhất là các nước lớn. Đối với nước ta, hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia, thông tin quân sự, quốc phòng… tiếp tục là mục tiêu tấn công mạng có chủ đích của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn tác chiến thường xuyên thay đổi, phát triển; các hoạt động trinh sát mạng, cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp và tấn công mạng nhằm vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Hoạt động xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trên KGM của các thế lực thù địch vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm và khó kiểm soát.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên KGM góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 xác định tiếp tục quán triệt, thể chế hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên KGM, thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, đề xuất, xử trí kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành hoạt động tác chiến thông tin, tác chiến mạng.

Chủ động tham mưu cho các cấp đẩy mạnh quy hoạch, ứng dụng, phát triển CNTT, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng; bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật CNTT. Mở rộng phạm vi và giám sát, bảo vệ vững chắc các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước, các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, giám sát và ngăn chặn có hiệu quả xung đột thông tin trên mạng. Nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị hiện có; tiếp tục hoàn thiện nghệ thuật quân sự tác chiến KGM… bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên KGM góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chống diễn biến hòa bình