Cụm thi đua số IV ngành Bảo hiểm xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Cụm thi đua số IV ngành Bảo hiểm xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Chiều 15.4, tại TP. Hội An, Cụm thi đua số IV ngành BHXH Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022. 

Cụm thi đua số IV ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: D.L
Cụm thi đua số IV ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: D.L

Năm 2022, BHXH Quảng Nam là cụm trưởng Cụm thi đua số IV, cụm phó là BHXH Quảng Bình. Cụm thi đua số IV đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động Cụm thi đua số IV đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao năm 2022”.

Giao ước thi đua của Cụm thi đua số IV gồm 8 nội dung, đã được các đơn vị ký kết thực hiện trong năm 2022.

Toàn cụm thi đua sẽ thực hiện tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi đơn vị và mỗi cá nhân. Tổ chức đăng ký và ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể trong nội bộ đơn vị để khơi dậy sức mạnh và sự sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam là Cụm trưởng Cụm thi đua số IV ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: D.L
Bảo hiểm xã hội Quảng Nam là cụm trưởng Cụm thi đua số IV ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: D.L

Ngành BHXH mỗi tỉnh sẽ chủ động, tích cực tham gia phối hợp các sở, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đáp ứng “mục tiêu kép” vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao, vừa chống dịch an toàn, hiệu quả, linh hoạt..

Tập trung bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và các văn bản, chỉ đạo của Trung ương để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành BHXH Việt Nam và của các đơn vị trong cụm năm 2022 gắn với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

Ngành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông trong điều kiện diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia BHXH, BHTN, BHYT; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động.

BHXH Cụm thi đua số IV tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cam kết xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất theo chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Ngành BHXH 9 tỉnh thuộc cụm thi đua chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của cụm thi đua BHXH cấp huyện.

Các đợn vị trong toàn cụm thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị đảm bảo đủ năng lực tham mưu, tư vấn và tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua, làm tốt công tác khen thưởng. Phấn đấu trong năm 2022, BHXH các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số IV đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội