Đằng sau những toan tính sai lầm và âm mưu chống phá

Đằng sau những toan tính sai lầm và âm mưu chống phá

Đằng sau những toan tính sai lầm và âm mưu chống phá

Nhân Văn

Không phải bây giờ các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động mới đặt ra vấn đề xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin, bài xích, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân; viện dẫn đủ loại lý do, luận điểm, luận cứ, luận chứng để biện luận, giải thích cho sự “sai lầm” của thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực tế lịch sử đã chỉ ra rằng, ngay từ khi học thuyết Mác vừa mới chào đời, những kẻ thù “lớn, nhỏ” của C. Mác đã xúm lại, dùng mọi thủ đoạn, áp dụng đủ các kiểu loại biện pháp, kể cả những thủ đoạn, biện pháp đê tiện, hèn hạ nhất để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá, hạ bệ học thuyết Mác, uy tín và vị thế của ông. Những người này ý thức rõ sự nguy hiểm của học thuyết Mác, sự lan tỏa, ảnh hưởng thuyết phục và sức sống mãnh liệt của học thuyết đối với phong trào công nhân cũng như sự nguy hiểm, tính răn đe của chủ nghĩa Mác đối với sự tồn tại, phát triển và lợi ích sống còn của chúng, nhất là khi chủ nghĩa Mác thâm nhập ngày càng sâu rộng, ảnh hưởng mạnh mẽ và đóng vai trò thống trị trong nhận thức và hành động cách mạng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hơn thế nữa, uy tín, vị thế và sự lớn mạnh, ảnh hưởng của học thuyết Mác đã đến mức biến nó thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản, phong trào công nhân quốc tế; trong đó có sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam.

Trước những biến động lớn của tình hình thế giới và khu vực trong vài thập kỷ gần đây, đặc biệt là trước sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xôviết ở Liên Xô và các nước Đông Âu; sự điều chỉnh chiến lược để thích nghi và phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại nói chung, của một số nước lớn nói riêng, cũng như cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina hiện nay, cùng với việc chậm khắc phục những hạn chế, bất cập của nền kinh tế và một số hiện tượng tiêu cực trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một số người đã dao động, giảm lòng tin vào bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Với cái gọi là “tâm thư”, “kiến nghị tâm huyết” với Đảng, Nhà nước, một số người nhân danh “cấp tiến” đề xuất giải pháp nhằm “thay máu cho hệ tư tưởng”, “phục sinh chủ nghĩa dân tộc” và “sửa lại chủ nghĩa Mác – Lênin” cho hợp thời và sát với thực tế Việt Nam hiện đại. Có người còn “sám hối” rằng, cả đời mình đã tin theo một học thuyết sai lầm, đi theo một con đường không đúng nên “rơi vào tình cảnh éo le, bế tắc”, “cùng đường”; nay nhận thức lại “thấy chủ nghĩa tư bản là lời giải đáp đầy đủ cho mọi vấn đề đặt ra trong cuộc sống của loài người”, coi nó là tương lai của dân tộc. Vì vậy, họ ngạo mạn tuyên bố phải “giã từ chủ nghĩa xã hội” để đi theo chủ nghĩa tư bản, đi theo con đường của “các nước lớn”.

Ở nước ta, lợi dụng internet, các trang mạng xã hội và một số cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, một số người đã đưa ra nhiều lý lẽ để phê phán, bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã chọn; cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta. Điều hết sức nguy hiểm là các quan điểm lệch lạc, sai trái này bằng nhiều hình thức đã được tán phát, lan truyền rất nhanh, được đưa lên mạng internet, các trang mạng xã hội, công bố trên các báo điện tử, đài phát thanh bằng tiếng Việt do các thế lực thù địch lập ra, nuôi dưỡng, sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Vì thế, chúng đã và đang gieo rắc sự đố kỵ, hoài nghi, hoang mang, dao động cho nhiều người, để lại những hậu quả không thể xem thường trong xã hội ta. Bằng cách này, họ muốn “chuyển lửa về quê nhà”, tạo nên các “điểm nóng”, gây sự nhiễu loạn, “diễn biến bên trong” nội bộ Đảng, Nhà nước và xã hội ta, trước hết là tự diễn biến, tự chuyển hóa về nhận thức, tư tưởng; từ đó dẫn đến những diễn biến về các mặt khác.

Chúng ta không hề ngạc nhiên trước những “điệp khúc” được tua đi tua lại nhiều lần với các quan điểm xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin, với thái độ hằn học chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa vì những “điệp khúc” này đã được “nhai đi nhai lại” nhiều lần kể từ khi chủ nghĩa Mác ra đời cho đến ngày hôm nay; chỉ có điều nó được thể hiện rất khác nhau bởi các “ngữ điệu” rất đa dạng, rất khác nhau qua các kiểu loại kẻ thù “lớn nhỏ” của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Vì sao những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại chống phá chủ nghĩa Mác một cách điên cuồng và quyết liệt như vậy? Hẳn là những người này ý thức rất rõ sức sống mãnh liệt cũng như sự nguy hiểm của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với sự tồn tại, phát triển và lợi ích của họ, nhất là khi chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành hệ tư tưởng thống trị trong phong trào công nhân, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng và cách mạng Việt Nam. Hẳn là những người này hiểu rằng, chừng nào còn chủ nghĩa Mác – Lênin thì chừng ấy còn có Đảng Cộng sản lãnh đạo, còn có phong trào cách mạng và cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân tất yếu sẽ tiêu diệt chúng. Và do đó, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tất yếu sẽ được xây dựng thành công, sự nghiệp cách mạng sẽ thắng lợi. Do đó, các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị và xét lại sẽ bị tiêu diệt. Sự tồn tại, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin là hoàn toàn có hại cho chúng, hẳn là chúng không hề mong muốn có kết cục “bi thảm” như thế.

Để duy trì sự tồn tại của mình chúng không thể ngồi im, nhìn sự “chết dần chết mòn” của chúng. Vì thế, chúng không thể “chịu đựng nổi” trước ảnh hưởng bởi uy tín và vai trò ngày càng tăng lên của Đảng Cộng sản, ưu thế và sức mạnh vô địch của chủ nghĩa xã hội. Để cứu lấy mình, chúng buộc phải dùng các biện pháp, mọi thủ đoạn có thể để chống phá, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ Đại hội VII (năm 1991) đến nay, Đảng ta khẳng định: Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ngay sau đó, trên các sách báo, đài phát thanh của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, luôn có những bài viết, bài nói xuyên tạc, vu khống, bác bỏ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta. Chúng không chỉ phê phán, xuyên tạc và phủ nhận các luận điểm khoa học, cách mạng, mà phủ nhận cội nguồn, gốc rễ, lịch sử hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vì, các thế lực thù địch hiểu quá rõ rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời ở châu Âu, được truyền bá sang Việt Nam thông qua các tài liệu dịch thuật. Người Việt Nam hiểu biết chủ nghĩa Mác – Lênin thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và các tài liệu dịch thuật do Hồ Chí Minh và những người yêu nước chuyển về quê nhà.

Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau nên chỉ có một bộ phận nhân dân Việt Nam có điều kiện đọc, nghiên cứu kỹ và hiểu khá sâu sắc những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, còn phần đông nhân dân lao động mới hiểu biết chủ nghĩa Mác – Lênin ở những điểm căn bản, đại cương nhất. Trong đó có một vấn đề cơ bản như lịch sử quá trình hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin thì chỉ có những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin thì mới hiểu biết tường tận, sâu sắc từng nội dung, luận điểm, học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin. Lợi dụng sự khác biệt này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã xuyên tạc, bóp méo sự thật về nguồn gốc, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Với cuồng vọng “mưa dầm thấm sâu”, “nước chảy đá mòn”, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị bằng mọi cách, nhiều lần đưa ra các luận điểm xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, làm cho một số người dân do thiếu thông tin, nhẹ dạ, cả tin hay bất mãn với chế độ đã “tán thưởng, hùa theo”, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, ca ngợi không công cho chủ nghĩa tư bản. Để những người này tỉnh ngộ, nhận thức ra những điều phải, trái, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chính trị, chúng ta cần phân tích, làm rõ hơn nữa bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là biện chứng của quá trình hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là phương cách hữu hiệu, một “liều thuốc đặc trị” có thể cắt đứt “căn bệnh hoang tưởng” của những người ảo tưởng về lòng tốt, đức tính “nhân từ”, “bác ái” của chủ nghĩa tư bản, mơ ước không cần lao động mà có cuộc đời ấm no, tự do, hạnh phúc.

Lịch sử triết học và lịch sử khoa học hiện đại ghi rõ từng sự kiện, cả nhân loại đều có chung nhận thức như thế; cớ sao lại có một số người lại cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, lừa dối lương tâm, phản bội chính mình, lừa gạt mọi người. Hiểu cho đúng sự thật, tôn trọng sự thật thì phải thừa nhận rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, điều kiện, lực lượng và phương pháp giải phóng triệt để xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, bất công, tha hoá, đói nghèo dưới mọi hình thức. Chủ nghĩa Mác chỉ ra những quy luật vận động, phát triển của thế giới khách quan, chứng minh đầy tính thuyết phục sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; đưa giai cấp công nhân và những người dân lao động từ nô lệ, lầm than trở thành chủ nhân đất nước, giữ địa vị làm chủ xã hội.

Lúc này đây, vinh quang, trách nhiệm và lương tâm của những người cầm bút, cầm súng bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của nhân dân thật là to lớn và đáng tự hào. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hãy phấn đấu làm hết sức mình, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đảng ta đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động, tích cực thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Qua đó, đúc rút những kinh nghiệm quý, đề xuất chủ trương, giải pháp tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giành thắng lợi mới; cùng toàn Đảng và toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hoá” quân đội.

Với sự tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của mình, những người cầm súng và cầm bút trong quân đội cùng với đồng chí, đồng nghiệp trong cả nước, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống lại mọi quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và những kẻ theo đuôi chúng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.  Đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là lương tâm, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể nói gì về những người cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh? Có thể khẳng định rằng, chúng là những kẻ lừa dối lương tâm, cản trở tiến bộ xã hội, phản bội dân tộc, chống đối loài người. Chúng ta cần phải vạch mặt và loại bỏ chúng ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình