Đằng sau sự xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là một âm mưu thâm độc

Đằng sau sự xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là một âm mưu thâm độc

Đằng sau sự xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là một âm mưu thâm độc

Nhân Văn

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng ta đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị này, Đảng ta đã có nhiều quyết định quan trọng mang tính đột phá về phát triển kinh tế – xã hội, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kinh tế tập thể và cùng nhiều quyết sách quan trọng khác về đất đai, chứng khoán, bất động sản; về đấu tranh phòng, chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Hội nghị không chỉ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thực hiện Chương trình toàn khóa mà còn đáp ứng tốt yêu cầu cần thiết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thêm các nguồn lực và động lực mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhân dân ta có thêm niềm vui, sức mạnh, chung sức đồng lòng, đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ra sức phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vương, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thế nhưng, những người bất mãn, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại không nghĩ như thế. Trái lại, chúng vào hùa với nhau, viết bài, tung tin bịa đặt, tán phát thông tin xấu, độc trên trang mạng xã hội, cố tình xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây rối, cản trở quân và dân ta thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Thái độ, hành vi của những người bất mãn là sai trái, thiếu thiện chí, không có ý thức xây dựng, thậm chí là khiêu khích, kích động, phủ nhận sạch trơn mọi cố gắng và những thành tựu đã đạt được của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Cùng với việc xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng, các thế lực thù địch còn cố tình “mượn gió bẻ măng”, tung tin nhảm nhí cho rằng “Việt Nam đã lâm vào thế cùng đường, bế tắc”. Âm mưu, thủ đoạn của chúng là phao tin đồn nhảm để “tạo sóng”, gây “bão dư luận” trong xã hội ta cốt để nhân dân ta hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Mũi nhọn chống phá mới của chúng là hướng vào xuyên tạc đường lối chính trị – quân sự, các nội dung chiến lược quân sự, quốc phòng và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, phao tin Quân đội nhân dân Việt Nam sợ vũ khí công nghệ cao, đã mất sức chiến đấu; quy kết, buộc tội Đảng ta “không đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, tuyên truyền xuyên tạc “Việt Nam đang đứng trước nguy mất biển, đảo”; “bị cô lập”, v.v..

 Những giọng điệu lạc lõng, sự xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và đường lối đổi mới của Đảng có thể làm quân và dân ta chạnh lòng; song chính điều ấy lại khẳng định rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa những thành tựu, kết quả to lớn mà quân và dân ta đã giành được. Nó khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Nghị quyết Đại hội XIII và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước. Nó chứng tỏ chúng ta càng đổi mới thành công thì các thế lực thù địch càng sôi lên như “đỉa phải vôi”, càng ra sức chống phá.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động diệt ác, trừ tà, đối phó thắng lợi trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là “giặc nội xâm”; vững tin đưa các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống. Trong đó, đề cao cảnh giác, nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh, phản bác một cách hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa thời sự cấp bách và rất quan trọng.

Một là, đấu tranh, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và lĩnh vực quốc phòng;bác bỏ luận điệucho rằng Quân đội ta do Nhà nước nuôi dưỡng nên chỉ phục tùng Nhà nước, không cần phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng; chỉ ra sự phi lý về đòi bỏ quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng” đã hiến định ở Điều 65, Hiến pháp năm 2013. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là hoàn toàn khách quan nhằm bảo đảm cho Quân đội ta luôn đi đúng đường lối chính trị – quân sự của Đảng, làm cho Quân đội ta tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Kiên quyết đập tan âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do các thế lực thù địch gây ra.

 Hai là, bác bỏ mọi quan điểm xuyên tạc đường lối chính trị – quân sự, quốc phòng của Đảng, vạch trần luận điểm cho rằng quân đội chỉ cần thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, không cần quan tâm đến chức năng là đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đây là quan điểm sai trái, xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta; tách Quân đội ta ra khỏi sự gắn bó máu thịt với nhân dân, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; “hướng lái” Quân đội ta thành “đội quân nhà nghề”, “đánh thuê” không vì mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng; làm cho Quân đội ta lệ thuộc vào nước khác, đánh mất bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc. Cùng với đó, chúng muốn Quân đội ta sao nhãng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mất phương hướng chính trị, xa rời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không còn là quân đội cách mạng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để chúng dễ bề thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội ta; thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, vạch trần quan điểm xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị ở một số địa phương có “điểm nóng”, cho rằng sau hơn 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mà đồng bào vẫn nghèo khổ. Luận điểm này chorằng Đảng, Nhà nước ta không quan tâm đến đời sống của đồng bào khu căn cứ địa cách mạng, chỉ lo “giữ ghế, làm giầu cho Đảng”, v.v.. Việc Quân đội ta tham gia giải quyết một số vụ việc gây rối ở địa phương, tìm lại cuộc sống yên bình cho nhân dân là rất tốt nhưng chúng lại cho rằng, Đảng, Nhà nước ta sử dụng Quân đội để “chống lại nhân dân”. Từ đó, chúng tung tin nói xấu Quân đội ta là “tay sai của Đảng, chứ không phải của nhân dân”. Đây là thủ đoạn thâm độc nhằm chia rẽ Quân đội với với Đảng, với nhân dân, rất cần phải vạch mặt sự xảo trá ấy.

Quân đội ta thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân an tâm sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống mới ổn định, ấm no, hạnh phúc. Đây là bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu về quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó. Luận điệu xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt của Quân đội ta với nhân dân là hoàn toàn vô lý, không thể chấp nhận.

 Bốn là, lên án sự xuyên tạc đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, bóp méo chủ trương “bốn không” của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đó là: Không tham gia liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không dựa vào nước này để chống lại nước kia, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi dụng vào tình hình xung đột giữa Nga và Ucraina, các thế lực thù địch cố tình nói xấu Đảng, Nhà nước ta, chúng xuyên tạc, suy diễn, quy kết sự sai lầm về chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng ta, cho rằng chính sách “bốn không” của Đảng là “tự trói tay chân mình”, là “tự mình cô độc”, “Việt Nam không có bạn bè khi đất nước lâm nạn”, là “đóng cửa”, không phù hợp với thực tế, đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

 Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta hiểu rằng, để tồn tại và phát triển trong thế giới đương đại đầy biến động hiện nay, điều quyết định là chúng ta phải có sức mạnh nội lực vững chắc; không thể dựa dẫm, phụ thuộc, trông chờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài. Vì vậy, Việt Nam thực hiện “bốn không” là hoàn toàn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam; là cơ sở rất quan trọng để duy trì nền hòa bình, ổn định ở Việt Nam, góp phần bảo vệ nền hòa bình trên thế giới. Điều đó không có nghĩa là Việt Nam đóng cửa, không hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước khác. Vin vào cái cớ này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động đang nhằm vào cái đích chống phá Đảng, Nhà nước ta. Âm mưu của chúng đã lộ tẩy, phơi bày sự xấu xa, bỉ ổi và hèn hạ, cần phải vạch mặt chúng.

Năm là, vạch trần sự xuyên tạc về vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, bác bỏ luận điệu cho rằng Đảng, Nhà nước ta “nhu nhược, hèn yếu không có những động thái kiên quyết để bảo vệ chủ quyền biển, đảo”; kêu gọi quân đội “đáp trả bằng vũ lực” và tham gia liên minh quân sự với nước khác.

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng, mọi sự khác biệt liên quan đến biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta không muốn chiến tranh, cực lực phản đối chiến tranh. Vì vậy, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta kiên trì đấu tranh khôn khéo, không khiêu khích; không mắc mưu kẻ địch; hết sức kiềm chế, không nổ súng trước; không để nước ngoài lấn chiếm biển, đảo; không để xảy ra xung đột về quân sự, bị cô lập về kinh tế và ngoại giao; tránh lệ thuộc về chính trị và kinh tế.

Sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo không xuất phát từ tham gia liên minh với một cường quốc mà ở sức mạnh nội sinh, sức mạnh tổng hợp của đất nước, của ý Đảng – lòng dân, ở sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy thành cơ” để phát triển bền vững. Kinh nghiệm hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta dạy rằng, không thể dựa vào một dân tộc khác để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lợi ích quốc gia – dân tộc; chỉ có thể dựa vào chính mình, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách đối ngoại vì hòa bình, tự vệ, chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo, chúng ta mới bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ được lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Đối với chúng ta, chủ quyền quốc gia – dân tộc, đặc biệt là chủ quyển biển, đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; không thể thỏa hiệp, nhân nhượng, lùi bước trước bất cứ điều kiện, sự mặc cả nào. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, là thượng sách để giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình