Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 16.9, UBND tỉnh có Công văn 6058 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương thường xuyên phối hợp, đôn đốc liên doanh tư vấn và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và đầu tư gửi báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và đầu tư trước ngày 20 hằng tháng. Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc phát sinh nội dung còn chưa thống nhất để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền quy định.

Các sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư, liên doanh tư vấn lập quy hoạch tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các nội dung liên quan, bổ sung số liệu cần thiết (nếu thiếu) và tiếp tục góp ý, thống nhất nội dung phương án tích hợp vào quy hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu liên doanh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh khẩn trương triển khai các công việc liên quan, hoàn thành hồ sơ quy hoạch theo hợp đồng được ký, đảm bảo hồ sơ quy hoạch sát, đúng với thực tiễn phát triển của tỉnh.

Sở Nội vụ phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư, các sở, ngành, địa phương xem xét đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan hằng năm theo quy định.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội