Dù khó khăn, gian khổ đến mấy, Quân đội ta vẫn một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Dù khó khăn, gian khổ đến mấy, Quân đội ta vẫn một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Dù khó khăn, gian khổ đến mấy, Quân đội ta vẫn một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Nhân Văn

Quân đội ta do Đảng và Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự thật không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta, cũng như phẩm chất, nhân cách, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Một trong những giá trị nổi bật, phản ánh cô đọng, đặc sắc và là tài sản riêng vốn có, đúc kết, khái quát rõ nhất vị thế, uy tín, danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam và là tiêu chí để phân biệt Quân đội ta với quân đội các nước khác, thể hiện sinh động ở chỗ Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; suốt đời tự nguyện chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, đã cùng toàn Đảng, toàn dân đánh thắng hai đội quân xâm lược to lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thế nhưng, một số người, chỉ “nhìn thấy cây mà không thấy rừng”, đã “vơ đũa cả nắm”, cho rằng một số quân nhân vi phạm kỷ luật đã vội tung tin, cho rằng Quân đội nhân dân Việt Nam đã “đánh tuột bản chất truyền thống tốt đẹp”, “không còn đủ sức bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, “Tổ quốc đang lâm nguy”, v.v.. Đó là nhận thức phiến diện, một chiều, quá thiển cận và sai lầm. Hãy nhìn cho kỹ, hiện nay cán bộ, chiến sĩ toàn quân vẫn vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, thiềm lục địa; khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên của Tổ quốc; vẫn bảo vệ vững chắc cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Không có kẻ thù nào, thế lực nào có thể xâm phạm độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, cuộc sống yên bình, hạnh phúc của Nhân dân; sự nghiệp dổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lý luận và thực tiễn đều khẳng định: Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, thể hiện sự nhất quán về quan điểm, lập trường thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng; khát vọng sống hòa bình, yêu quý độc lập, tự do, tha thiết yêu quê hương, đất nước, yêu con người; dù ở cương vị sĩ quan cao cấp hay là người chiến sĩ, tất cả, trọn vẹn tấm lòng thủy chung son sắt, sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ. Không bao giờ có chuyện chỉ vì một số ít quân nhân vi phạm kỷ luật mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân “buông súng”, không bao giờ cán bộ, chiến sĩ Quân đội quên lời hứa với Đảng, Bác Hồ và Nhân dân về sự tự nguyện suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

 Trước đây cũng như hiện nay và mãi mãi sau này, bằng tất cả tinh thần và trí tuệ, sức lực và tài năng, kỷ luật tự giác nghiêm minh và sự dâng hiến, tất cả cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân luôn ra sức phấn đấu với niềm tin và hy vọng đem lại niềm vui, lẽ sống cao đẹp cho mọi người với những giá trị nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Điều chân quý ấy thể hiện cô đọng ở phẩm chất nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” – Bộ đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; kết tinh, hội tụ và tỏa sáng ở mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống “vì Đảng, vì nước và nhân dân”; ngoài lẽ sống cao đẹp ngời sáng ấy, Quân đội ta không có mục tiêu, lý tưởng và lợi ích nào khác.

Vì lẽ đó, những kẻ “mượn gió bẻ măng”, “đục nước béo cò”, đừng cố tình “vơ đũa cả nắm”, “mắt nhắm, mắt mở” nhìn sai lệch, méo mó hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – Bộ đội của Nhân dân. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam: Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ và Nhân dân, hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc là vô cùng thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nó đã được xây đắp nên bằng xương máu, tính mạng của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân – những người thân yêu của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chiến sĩ suốt gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Hỡi ai đó, đừng vì “mắt nhắm mắt mở” mà nhìn sai thực tế, bóp méo sự thật, “nói xiên xẹo, nhảm nhí”. Chúng tôi – những cán bộ, chiến sĩ quân đội của nhân dân không bao giờ đổi khác, không bao giờ thay lòng đổi dạ và tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xuyên tạc lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

 Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, dựa vào sức mạnh của nhân dân và kinh nghiệm tiến hành chiến tranh cách mạng; sự đoàn kết, giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của cộng đồng quốc tế, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã vừa tham gia kháng chiến vừa kiến quốc; vừa chiến đấu vừa xây dựng, Quân đội ta cùng nhân dân cả nước đã làm nên những kỳ tích vĩ đại, những chiến công hiển hách: đánh thắng những thế lực hiếu chiến, hung bạo với sự hậu thuẫn của bè lũ tay sai bán nước; giành lại độc lập dân tộc, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa non sông gấm vóc về một mối, cùng nhân dân cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chứng nhân ấy không bao giờ thay đổi được. Lịch sử ấy chẳng bao giờ mờ phai!

Chúng tôi hiểu rằng: Trong cuộc chiến đấu sinh tử dài lâu với kẻ thù, đã từng nếm trải đắng cay, cực khổ, thậm chí đã phải đổ máu, hy sinh suốt mấy chục năm dòng để chống lại những đội quân xâm lược nhà nghề to lớn, dẹp trừ cái ác, tìm lại lẽ phải, sự công bằng, cuộc sống bình yên cũng như thực hiện nhiệm vụ giúp dân “diệt giặc đói, giặc dốt”, vượt qua thảm họa thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, làm nhiệm vụ quốc tế, đặc biệt là cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Quân đội của Nhân dân đã làm nên nhiều chiến công xuắt sắc, viết tiếp bản anh hùng ca “tiến bước dưới quân kỳ”, “vì nhân dân quên mình”, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, tỏa sáng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; góp phần đặc biệt quan trọng vào việc giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước, mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế.

Nhờ đó, Quân đội đã cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ được chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới đặc biệt phức tạp với những diễn biến nhanh chóng, khó lường. Điều đó khẳng định, Quân đội ta đã phát huy tốt bản chất, truyền thống của quân đội anh hùng: Trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác, vừa là đội quân sản xuất; đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, đoàn kết quốc tế; dân chủ rộng rãi, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tiến lên chính quy, hiện đại; xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân, sự ngưỡng mộ, quý mến của bạn bè quốc tế. Đó là chân lý. Mà chân lý thì không bao giờ có thể chà đạp, xuyên tạc, bóp méo, “dìm nó trong nước sôi, lửa bỏng”.

 Trước sự biến động dữ dội của tình hình thế giới, khu vực và sự tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông đang diễn ra quyết liệt, nhanh chóng và phức tạp. Cùng với đó, các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng internét, mạng xã hội để thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” quân đội để tác động sâu, cùng chiều, tạo hợp lực chống phá Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt của mình mới giành lại được, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã ý thức rõ điều ấy, trước sau như một vẫn kiên định vững vàng; không cho phép kẻ thù nào xâm phạm đến độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Qua bão táp cách mạng, qua “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, qua các chiêu trò xuyên tạc, chống phá vô căn cứ của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động; phẩm chất nhân cách và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng thêm tỏa sáng, trở thành biểu tượng sáng ngời về đạo đức, văn minh, niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Ai đó ơi, “nhìn cây phải thấy cả rừng”, “biết một phải biết cả hai”!

Hơn lúc nào hết, trong thời điểm hiện nay, chúng tôi – cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hiểu sâu sắc ai là bạn, ai là thù, ai đúng, ai sai; ai là đối tác và đối tượng; âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Trên cơ sở đó, chúng tôi thấm nhuần sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là những vấn đề mới, nổi cộm đang đặt ra cấp bách đối với yêu cầu nhiệm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Giờ đây, khi thế hệ cha anh cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, họ được nghỉ hưu theo chế độ, thay thế họ là lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay, họ sẽ kế thừa, nối nghiệp cha anh cầm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, biển, trời của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, tiếp lửa truyền thống cách mạng, truyền lại kinh nghiệm dựng nước đi đôi với giữ nước, kháng chiến cùng với kiến quốc cho thế hệ trẻ là niềm vinh dự, tự hào của các bậc cha chú, thế hệ đàn anh, bậc tiền bối, giúp cán bộ, chiến sĩ trẻ có thêm dũng khí, động lực, niềm tin yêu và sức mạnh để gách vác sứ mệnh lịch sử ẻ vang mà lớp cha anh truyền lại cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của thế hệ trẻ ngày nay. Đó cũng là truyền thống “cha truyền con nối” tốt đẹp của tổ tiên từ ngàn đời truyền dạy cho con cháu như một tài sản chân quý, cần trân trọng, nâng nui, gìn giữ, khơi dậy và phát huy. Đó là một trong những cách làm hay, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng rất tốt để thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ trau dồi phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho hình ảnh cao đẹp Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trước đây trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cũng như ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống nghèo nàn, lạc hậu, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí phải đổ máu, hy sinh trong thời bình hoặc các tình huống phức tạp có thể xảy ra, thậm chí phải đối mặt với sự cám dỗ, mua chuộc; song trước sau như một, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện suốt đời trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cũng một lòng, một dạ đi theo con đường cách mạng của Đảng, tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao dù khó khăn, gian khổ đến đâu, dù phải đổ máu, hy sinh tính mạng và tuổi xuân, vẫn kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó có niềm vui, hạnh phúc được bảo vệ Tổ quốc, quê hương, gia đình và hạnh phúc của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình