Giai đoạn 2023 – 2025 toàn tỉnh quyết tâm hỗ trợ xóa 15.735 nhà tạm | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Giai đoạn 2023 – 2025 toàn tỉnh quyết tâm hỗ trợ xóa 15.735 nhà tạm | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


UBND tỉnh vừa có Công văn số 8639 yêu cầu các địa phương, sở, ban ngành liên quan và Tổ giúp việc của UBND tỉnh (thành lập theo Quyết định số 2389, ngày 6/11/2023) khẩn trương triển khai Kế hoạch số 8546, ngày 7/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Kế hoạch của UBND tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2023 – 2025 với dự kiến tổng số 15.735 nhà (xây mới 8.675 nhà; sửa chữa 7.060 nhà), tổng kinh phí hỗ trợ 407,655 tỷ đồng.

Theo đó, UBND cấp huyện, lãnh đạo các sở, ngành khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức công tác khảo sát, xác định thực trạng nhà ở và chất lượng về nhà ở, thẩm định, phê duyệt danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Trên cơ sở đó, xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025 và kế hoạch chi tiết trong từng năm; báo cáo kết quả triển khai gửi về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

Về nguyên tắc hỗ trợ, trước hết ưu tiên đối với trường hợp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã được phê duyệt hỗ trợ cải thiện nhà ở trong giai đoạn 2019 – 2022 nhưng chưa thực hiện, và đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị quyết số 13.

Hộ gia đình có nhà ở nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng; hộ gia đình người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo cao tuổi; hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Hộ đang sinh sống và đăng ký thường trú trước ngày Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh có hiệu lực mà nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại tại vị trí nhà đang ở hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà.

Việc xây dựng nhà ở phải được thực hiện trên phần diện tích đất ở mà người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở. Trong trường hợp bất khả kháng không thể xây dựng trên phần diện tích này, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ được phép xây dựng trên phần diện tích đất ở hợp pháp khác tại địa phương nơi đăng ký thường trú.

Để Nghị quyết số 13 đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng hành của cộng đồng, UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường tổ chức truyền thông, phổ biến chính sách, phương thức vận động đóng góp hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm.

Công tác truyền thông phải đảm bảo đạt mục tiêu làm cho các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội thấy được đây là trách nhiệm, là tình cảm, là nghĩa cử cao đẹp; là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác đền ơn đáp nghĩa; khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Đồng thời qua tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội