[Infographic] – Quảng Nam phát huy hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

[Infographic] – Quảng Nam phát huy hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 15/1/20219 của Bộ Chính trị về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Quảng Nam đã khơi thông, khai thác lợi thế về các nguồn lực kinh tế của tỉnh để phát triển nhanh, bền vững.

 Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội