Nền tảng tư tưởng của Đảng – Ánh sáng và niềm tin

Nền tảng tư tưởng của Đảng – Ánh sáng và niềm tin

1. Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn thâm độc ấy, các thế lực thù địch đã và đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, chống phá công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trên tất cả các lĩnh vực ở Việt Nam. Trong đó, xuyên tạc, phủ nhận thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội, gia đình, uy tín, vị thế của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ là tâm điểm của sự chống phá. Vì sao các thế lực thù địch lại chĩa mũi nhọn vào chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta một cách quyết liệt như vậy?

Phải chăng Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là ngọn cờ tư tưởng, lý luận để quy tụ, tập hợp lực lượng đấu tranh chống kẻ thù giai cấp, kẻ thù dân tộc và sự nghiệp xây dựng CNXH của Nhân dân ta đã làm các thế lực thù địch căm giận đến tận xương tủy? Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết khoa học, cách mạng, hạt nhân lý luận của hệ tư tưởng vô sản và là học thuyết “hoàn bị nhất, sâu sắc nhất”, “công cụ nhận thức vĩ đại” để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã làm các thế lực thù địch bất an, run sợ, cảm nhận nguy cơ bị tiêu diệt ?

Rõ ràng là, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không muốn Nhân dân ta xây dựng CNXH, có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Họ đã và đang ra sức chống phá, tìm mọi cách để cản trở chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, họ ra yêu sách, yêu cầu Đảng, Nhà nước ta “phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; từ bỏ con đường đi lên CNXH để lựa chọn con đường đi khác, đó là con đường tư bản chủ nghĩa (TBCN). Theo họ, chỉ có con đường TBCN mới “giúp Việt Nam phát triển, giàu sang, phú quý”, “hùng cường, thịnh vượng”.

Cùng với đó, họ tuyên truyền rằng, “chủ nghĩa Mác – Lênin và lý luận về CNXH “chỉ phù hợp với thế kỷ XIX và XX; không phù hợp với thời đại ngày nay”, rồi kết luận: “chủ nghĩa Mác – Lênin đã cáo chung” cùng với sự đổ vỡ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu”. Trắng trợn hơn, có người còn vu khống: “C. Mác và V.I. Lênin là những nhà xã hội học duy tâm, siêu hình, là nhà không tưởng”, học thuyết của các ông chỉ là “cái bánh vẽ”, một “sự sao chép sống sượng” CNXH không tưởng Pháp, kinh tế chính trị học Anh, triết học cổ điển Đức; là “sản phẩm lai ghép hỗn hợp”, “được nặn ra từ những cái đầu thiển cận của C. Mác và Ph. Ăngghen, V.I. Lênin”. Từ đó, họ quy kết, buộc tội chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang kìm hãm sự phát triển của dân tộc.

2. Không chỉ xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, họ còn ra sức ca ngợi CNTB phát triển, đạt nhiều thành tựu to lớn. Đây là cái cớ để họ vẽ ra bức tranh đậm màu xám về một xã hội Việt Nam “nghèo nàn lạc hậu”, “đang dậm chân tại chỗ”… Chiêu thức này đã bị lộ tẩy khi họ dùng nó để tung lên không gian mạng, cố tình quy kết, buộc tội Đảng, Nhà nước ta là “nguyên nhân gây ra sự tụt hậu” này. Sâu sa hơn thế, họ cố tình buộc tội Đảng ta “khư khư bám lấy chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”,… do Nhân dân ta đi theo con đường CNXH nên bị “tụt hậu”. Thậm chí có người còn vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn đổi mới đất nước, Đảng đang đẩy dân tộc xuống hố sâu, vực thẳm; đi vào “ngõ cụt”, Đảng hoàn toàn “bế tắc”, v.v..

Còn nữa, họ đang cố tình “vạch lá tìm sâu”, chỉ ra sai lầm của chủ nghĩa Mác – Lênin là làm cho CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ “nhanh chóng và đau xót”. Lấy cái cớ này, các thế lực thù địch quy kết, buộc tội Đảng ta đang sai lầm về đường lối chính trị vì “bám lấy chủ nghĩa Mác – Lênin”, “một lý luận đã lỗi thời làm nền tảng tư tưởng là sai lầm”. Có phải như vậy không? Phải chăng sự sụp đổ của chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã “cáo chung cho một lý luận khoa học, cách mạng là chủ nghĩa Mác – Lênin?

3. Sự thật đã bác bỏ những giả định sai lầm ấy. Các thế lực thù địch đã “vơ đũa cả nắm”, “nhìn cây mà không thấy rừng”. Thực tế chứng minh rằng: không bao giờ có chuyện sự sụp đổ của CNXH hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu lại là sự sụp đổ của một học thuyết khoa học và cách mạng. Chính sự sụp đổ của chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô, Đông Âu đã nhắc nhở chúng ta rằng, ngày nay bất cứ Đảng Cộng sản nào nếu xa rời lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vi phạm thô bạo những nguyên tắc mácxít – lêninnít thì tất yếu đều sẽ dẫn đến sai lầm về chính trị, rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xét lại vô cùng nguy hại, là tác nhân làm cho Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo, chế độ XHCN lâm vào khủng hoảng, sụp đổ. Chúng ta phải nhận diện cho rõ âm mưu thâm độc ấy và hết sức cảnh giác với nó.

Trong bối cảnh hiện thời, nếu vi phạm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trà đạp lên giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết này, thì phải trả giá đắt bằng sự hy sinh xương máu của đồng chí, đồng bào. Hãy nhớ rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là một khoa học, cách mạng có sức sống mãnh liệt, luôn là “công cụ nhận thức vĩ đại”, “vũ khí sắc bén” để giai cấp công nhân nhận thức và cải tạo thế giới. Những phát minh của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, cũng như thành tựu của CNXH, nhất là thành tựu đổi mới của Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Lào… đã chứng minh “C. Mác đúng”; loài người không thể có tương lại, nhân loại không thể phát triển nếu không có chủ nghĩa Mác – Lênin soi sáng, dẫn đường.

Ai đó, tổ chức đảng nào đó, nếu làm trái quy luật khách quan, mắc “bệnh” chủ quan, duy ý chí trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN thì tất yếu, sớm hay muộn, tổ chức đảng ấy sẽ mất vai trò lãnh đạo, thành quả xây dựng CNXH ở nơi có sai lầm ấy sẽ bị sụp đổ, nhân dân ở nơi ấy sẽ mất quyền sống làm người, thành quả cách mạng sẽ bị tước đoạt, cảnh “nồi da nấu thịt” có thể sẽ xảy ra. Hãy nhìn vào cuộc xung đột quân sự ở Nga – Ucraina hơn một năm qua và cuộc binh biến, phản loạn của tập đoàn quân sự đánh thuê Wagner ở Nga mấy ngày qua thì rõ nhận định ấy.

Đúng là sự sụp đổ chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu cuối thế kỷ XX thật là đau sót; song nó đã chứng minh cái điều mà V.I. Lênin đã cảnh báo chúng ta về sai lầm của những người cộng sản là hoàn toàn đúng đắn. Đó là nguy cơ tồi tệ nhất khi những người cộng sản tự hủy hoại nhau, nội bộ Đảng Cộng sản mất đoàn kết; nó có thể dẫn đến sự đổ vỡ của một cuộc cách mạng nếu không biết “tự bảo vệ”.

Nghiên cứu lịch sử sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin, của CNXH hiện thực và nguyên nhân của sự sụp đổ của chế độ XHCN mô hình Xô viết ở Liên Xô, Đông Âu hơn 32 năm trước; đặc biệt là thành tựu đổi mới của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta gần 40 năm qua chính là cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta bác bỏ mọi quan điểm sai trái, thù địch, sự xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta. Đây cũng là tiền đề quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và hạnh phúc của Nhân dân ta./.

Chống diễn biến hòa bình Tin nóng