Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng 600 nghìn đồng/tháng

Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng 600 nghìn đồng/tháng


(QNO) – Theo Nghị quyết số 11 được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21.4.2022, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (bao gồm Phó Bí thư chi bộ) hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng 600.000 đồng/người/tháng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ đối tượng đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định).

Riêng với Phó Bí thư chi bộ, chỉ thực hiện hỗ trợ khi đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp thì được hưởng 100% phụ cấp của chức danh đó và 50% mức bồi dưỡng của nhiệm vụ Phó Bí thư. Trường hợp Phó Bí thư chi bộ đảm nhận nhiệm vụ khác có quy định mức bồi dưỡng thì được hưởng 100% mức bồi dưỡng của nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ và 50% mức bồi dưỡng của nhiệm vụ đảm nhận thêm.

Trường hợp Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được bầu tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 không đảm nhận chức danh hoặc nhiệm vụ khác có quy định được hưởng phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng 600.000 đồng/người/tháng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Theo Nghị quyết 11, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội phụ nữ; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được bố trí tại các thôn, tổ dân phố loại I; Phó Bí thư chi bộ đảm nhận chức danh hoặc nhiệm vụ khác có quy định được hưởng phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng.

Nghị quyết số 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND (ngày 21.4.2020) của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 2.5.2022.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội