Nông Sơn hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi gà thịt theo chuỗi giá trị | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Nông Sơn hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi gà thịt theo chuỗi giá trị | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Với 320 triệu đồng ngân sách tỉnh phân bổ, các đơn vị liên quan của huyện Nông Sơn đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ một HTX xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi gà thịt theo chuỗi giá trị.

Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT Nông Sơn, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 17 (ngày 17/12/2019) của HĐND tỉnh, năm 2023 tỉnh phân bổ cho huyện 320 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để tiếp tục triển khai chương trình.

UBND huyện Nông Sơn đã thống nhất chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí vừa nêu cho HTX Nông nghiệp Nông Sơn xây dựng mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu đầu ra sản phẩm gà thịt với quy mô tối thiểu 10 nghìn con.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội