Phấn đấu đến 2030, thành lập mới 450-600 tổ hợp tác, 300-400 hợp tác xã | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Phấn đấu đến 2030, thành lập mới 450-600 tổ hợp tác, 300-400 hợp tác xã | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 31/10, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia.

Nâng cao năng lực, hiệu quả và phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, thành lập mới khoảng 450-600 tổ hợp tác, 300-400 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã. Các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới hoạt động ổn định, hiệu quả. Doanh thu bình quân của hợp tác xã tăng khoảng 5-6%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã tăng khoảng 3-5%/năm; lãi bình quân của hợp tác xã tăng khoảng 3-5%/năm.

Đảm bảo khoảng 60-70% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động đạt loại khá, tốt; trong đó, có khoảng 50% tham gia sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Khoảng 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ, định hướng các hợp tác xã hoạt động trung bình có khả năng củng cố, phát triển để đạt tiêu chí hợp tác xã hoạt động tốt, khá; đồng thời xử lý giải thể các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày.

Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu tăng dần số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tổ chức kinh tế tập thể; đồng thời đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phấn đấu có nhiều tổ chức kinh tế tập thể có chất lượng hoạt động cao; trong đó, có nhiều tổ chức kinh tế tập thể hoạt động nổi trội và hướng đến nằm trong bảng xếp hạng cao của cả nước.

Bảo đảm khoảng 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động đạt loại tốt, khá; trong đó, có khoảng 70% tham gia liên kết sản xuất theo các chuỗi liên kết. Các tổ chức kinh tế tập thể áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý. Phát huy vai trò của tổ chức kinh tế tập thể trong giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên, người lao động.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội