Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung của tỉnh ở mức thấp dưới 3% | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung của tỉnh ở mức thấp dưới 3% | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Chương trình việc làm tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như sau: Giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu việc làm tăng thêm là 80.000 lao động (bình quân mỗi năm 16.000 lao động), trong đó việc làm tăng thêm khu vực sản xuất, doanh nghiệp là 65.000 lao động.

Hỗ trợ tạo việc làm cho 10.000 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung của tỉnh ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%…Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội