Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Văn phòng UBND tỉnh vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang – Tổ trưởng “Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước” về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản của các sở, ban, ngành, địa phương.

Trước tình trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến nay chưa đạt 50% kế hoạch, dưới mức bình quân chung cả nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, chủ đầu tư tập trung phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2023 (hiện đạt 56,5%).

Người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp dự án không giải ngân hết, bị hủy dự toán kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài đã được cấp thẩm quyền cho phép trong khi dự án vẫn còn khối lượng thực hiện.

Đối với các dự án còn kế hoạch vốn năm 2023 chưa giải ngân hết (hiện toàn tỉnh chỉ đạt 47,2%), sẽ hạn chế tối đa hoặc không bố trí kế hoạch vốn năm 2024 để tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn tồn đọng.

Đối với các dự án để mất kế hoạch vốn năm 2022 sẽ không được bố trí lại kế hoạch vốn và các địa phương xem xét tự cân đối nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án; các ngành thì thực hiện dừng kỹ thuật.

Để thực hiện đạt yêu cầu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

(1) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và ưu tiên bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; định kỳ hằng tuần tổ chức giao ban (kể cả giao ban tại công trình), kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án.

(2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, để trung ương thu hồi kế hoạch vốn.

(3) Kiểm soát chặt chẽ, quản lý nguồn vốn tạm ứng hợp đồng theo đúng quy định, đồng thời khẩn trương thu hồi số dư tạm ứng quá hạn; thường xuyên theo dõi, yêu cầu nhà thầu sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng; khẩn trương nghiệm thu khối lượng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để lập thủ tục hoàn ứng số dư tạm ứng vốn đầu tư công theo quy định.

(4) Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng thi công các công trình của các nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu và gửi Kho bạc Nhà nước đảm bảo theo đúng thời gian quy định; không để dồn hồ sơ thanh toán gộp nhiều đợt nghiệm thu vào những tháng cuối năm, ảnh hưởng trong công tác điều chuyển vốn đầu tư, kiểm soát chi của cơ quan Kho bạc Nhà nước và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Các địa phương khẩn trương phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án theo quy định…



Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội