Quảng Nam thưởng vượt thu gần 70 tỷ đồng cho các địa phương | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Quảng Nam thưởng vượt thu gần 70 tỷ đồng cho các địa phương | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh có Quyết định 2421 phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi và tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022.

Cụ thể, phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022: cấp lại nguồn thu tiền sử dụng đất 6,612 tỷ đồng do cấp xã quản lý trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai cho UBND huyện Núi Thành.

Về phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022, hỗ trợ lại nguồn thu mới và lớn với số tiền 9,785 tỷ đồng cho các địa phương. Cụ thể, Tiên Phước (499 triệu đồng), Hiệp Đức (2,066 tỷ đồng), Nam Giang (6,147 tỷ đồng), Duy Xuyên (1,073 tỷ đồng).

Thưởng vượt thu số tiền 69,75 tỷ đồng cho các địa phương. Cụ thể, Núi Thành (50 tỷ đồng), Đại Lộc (851 triệu đồng), Quế Sơn (891 triệu đồng), Nam Giang (12,304 tỷ đồng), Đông Giang (3,855 tỷ đồng), Bắc Trà My (689 triệu đồng), Tiên Phước (473 triệu đồng), Hiệp Đức (235 triệu đồng), Nam Trà My (452 triệu đồng).

Bù hụt thu cân đối ngân sách năm 2021 so với dự toán năm 2017 cho UBND TP.Hội An 17,794 tỷ đồng. Hỗ trợ UBND huyện Thăng Bình 11 tỷ đồng (do năm 2021 điều chuyển số thu nộp ngân sách của Công ty CP Đạt Phương từ huyện Thăng Bình sang huyện Núi Thành theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh nên ngân sách huyện Thăng Bình hụt thu).

Hỗ trợ 18 UBND huyện, thị xã, thành phố 36 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số (mỗi địa phương 2 tỷ đồng).

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ tài chính hiện hành và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội