Quảng Ngãi có chỉ đạo mới liên quan đến dự án nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi có chỉ đạo mới liên quan đến dự án nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Lý Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi có chỉ đạo mới liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Lý Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi có chỉ đạo mới liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Lý Sơn

Theo đó, yêu cầu các Sở Tài chính, TN&MT, UBND huyện Lý Sơn và Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Đa Lộc tiếp tục thực hiện hoàn thành các nội dung liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Lý Sơn theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 21/1/2022.

Trước đó, tại Thông báo số 30/TB-UBND, UBND tỉnh đã giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương thành lập Tổ công tác làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Đa Lộc rà soát các nội dung, điều kiện có liên quan theo quy định đáp ứng yêu cầu của 1 dự án xã hội hóa, hướng dẫn Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan để thực hiện dự án theo hình thức xã hội hóa, trình cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hình thức xử lý tài sản của dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Lý Sơn theo hình thức bán chỉ định hoặc cho thuê, đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành; trường hợp bán chỉ định tài sản thì phải thành lập Tổ công tác (mời Bộ Tài nguyên và Môi trường cử thành viên tham gia) để thẩm định giá trị tài sản còn lại của dự án trước khi bán tài sản.

Vũ Thanh Vân

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự