Thành lập Tổ điều phối triển khai công việc liên quan hoạt động điều phối vùng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Thành lập Tổ điều phối triển khai công việc liên quan hoạt động điều phối vùng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 11/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1691 thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh triển khai công việc liên quan đến hoạt động điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tổ điều phối do Giám đốc Sở KH&ĐT làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở GTVT làm Tổ phó và 15 ủy viên.

Tổ điều phối có trách nhiệm giúp việc, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; đề xuất, kiến nghị với hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng.

Tổng hợp nội dung, nhu cầu liên kết phát triển của Quảng Nam với các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở cùng có lợi, tạo dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững. Cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tác động của các chủ trương này đối với phát triển vùng.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội