Theo đuôi bọn xấu, kẻ cơ hội có tội với nước, với dân

Theo đuôi bọn xấu, kẻ cơ hội có tội với nước, với dân

Theo đuôi bọn xấu, kẻ cơ hội có tội với nước, với dân

Nhân Văn

Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, các thế lực thù địch, phản động là những kẻ “đại bợm bợm” và “bọn cơ hội chính trị” xáo trá, chúng triệt để lợi dụng câu chuyện một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, của Quân đội và Công an vi phạm kỷ tuật đến mức phải xử lý pháp luật, đã tìm đến nhau, kết bè, kéo cánh, hợp sức thành “hội, nhóm, phe phái”; mở rộng phạm vi “địa bàn” hoạt động, kết nối, kết nạp, bổ sung vào đội ngũ của chúng một số phần tử bất mãn, sử dụng nó làm “bia đỡ đạn” – xung kích, đi đầu thực hiện các chiêu trò tung tin xấu, độc; nói xấu Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an…

Hơn thế, chúng kích hoạt các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, hòng làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội. Sự “bơm tin”, xuyên tạc, “vu khống”, chống phá điên cuồng của chúng đã và đang diễn ra trên mọi lĩnh vực, các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng xã hội; được tiến hành khá bài bản, có mục tiêu, nội dung, phương thức, có lộ trình, bước đi ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm, nhất vào vào thời điểm Đảng ta chuẩn bị tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; nhân dân ta chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2022) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), v.v..

Đấu tranh chống lại các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, phản động là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng; sự tồn vong của chế độ, lợi ích cốt lõi của quốc gia – dân tộc, cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân; là cuộc chiến đấu trong thời bình, thầm lặng nhưng vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp; là mệnh lệnh của cuộc sống.

Để đấu tranh, chặt đứt “cái vòi”, “chân tay” và “râu ria” của bọn cơ hội chính trị và bất mãn, phản động một cách hiệu quả, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành cần phải đồng thời vào cuộc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh quyết liệt, thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách, pháp luật với quyết tâm cao, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trước hết là người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kiên quyết, triệt để và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập thật kỹ, có chất lượng, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; không mắc mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang do các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chủ mưu bày đặt ra.

Đây là giải pháp cơ bản, toàn diện và bao trùm trong đấu tranh chống các thế lực xấu, thù địch và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị ở nước ta, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Chính phủ về khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Vì lẽ đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ chính trị, trước hết là bí thư tổ chức đảng, chính uỷ, chính trị viên phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các văn bản pháp luật, quy chế, quy định; các kế hoạch, đề án, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đơn vị trong việc nêu gương “nói và làm theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII” của Đảng, có biện pháp tối ưu để biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống. Nêu gương, làm mẫu trong lời nói, việc làm; từng hành động, từng công việc cụ thể, trong đời sống riêng và thực hiện nghiêm chế tài giám sát, kiểm soát sự nêu gương ấy.

Hai là. xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy thật sự vững mạnh, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết. Biện pháp này đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn dân phải chủ động, tích cực đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiên tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; phải “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; không tạo ra sơ hở, tái phạm yếu kém, khuyết điểm để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, tung tin chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân,Quân đội và Công an…

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên quyết tâm thực hiện có nền nếp và chất lượng việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, chủ động ngăn chặn, ngăn ngừa xu hướng cơ hội, bất mãn chính trị. Đặc biệt cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ học tập chính trị, nắm vững nội dung, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, v.v., giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Quân đội và Nhân dân có sức “đề kháng”, “miễn dịch” trước tác động tiêu cực của quan điểm sai trái, cơ hội, bất mãn chính trị, cuộc tấn công, cản trở viẹc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, kịp thời đấu tranh và xử lý cán bộ, đảng viên, công chức quốc phòng, chiến sĩ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người cơ hội và bất mãn chính trị làm việc xấu.

Ba là, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ chủ động phát hiện, kiên quyết, kiên trì đấu tranh và xử lý bằng các hình thức phù hợp đối với người cơ hội, bất mãn chính trị, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, kỷ luật quân đội tự giác nghiêm minh. Cần làm tốt việc sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các tổ chức Đảng, kiên quyết đưa người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng và cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng: Hội Phụ nữ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cứu Chiến binh, Hội đồng quân nhân trong phong trào bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Quân đội.

 Phát hiện, đấu tranh với các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị và xử lý kỷ luật thích đáng, kịp thời, công khai, nghiêm minh, đúng pháp luật, kỷ luật quân đội; không để sơ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ và xử phạt nghiêm minh những kẻ phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước ta chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2022) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), v.v..

Bốn là, chủ động, tích cực đấu tranh chống những mọi biểu hiện của tư tưởng cơ hội và bất mãn chính trị trong cơ quan, đơn vị quân đội cùng các quan điểm sai trái, thù địch. Đề cao cảnh giác với các phần tử xấu muốn luồn sâu, leo cao vào bộ máy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống cho chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục người nhẹ dạ, cả tin, bị mua chuộc, bị lôi kéo; phân hóa, cô lập kẻ cầm đầu, cực đoan, có thái độ chống đối.

Chú trọng xây dựng và phát huy tốt vai trò của lực lượng chuyên trách, báo chí cách mạng, các nhà giáo, cán bộ chuyên gia, nòng cốt trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận có chất lượng cao, thật sự là cây bút có dũng khí, luận chiến sắc sảo, bình luận viên “đủ tầm”, đáp ứng yêu cầu đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Năm là, trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, cần bám sát vào quan điểm, chủ trương, đường lối, kết luận, chỉ thị và hướng dẫn của Đảng. Quản lý chặt chẽ các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là intơnét và mạng xã hội; kiểm soát, tổ chức tốt việc thu hồi tài liệu, ấn phẩm mà các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị phát tán để xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; kích động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quản lý chặt chẽ các đối tượng bất mãn trong phạm vi đại bàn, địa phương; các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học; các buổi gặp mặt các nhận chứng lịch sử, v.v.. Làm tốt công tác trên là góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, thiết thực biến Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực; bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định và cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình