Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, tất cả trường cao đẳng, trung cấp số hóa quá trình, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số (CĐS)  trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, phấn đấu 70% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số.

Về đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, phấn đấu 80% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức CĐS.  

Quảng Nam sẽ hình thành nền tảng số giáo dục nghề nghiệp và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025.  

UBND tỉnh đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu nêu trên, như xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ CĐS trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của CĐS trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó là phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học; CĐS hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội