Tích cũ, chiêu trò mới về xuyên tạc chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Tích cũ, chiêu trò mới về xuyên tạc chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Tích cũ, chiêu trò mới về xuyên tạc chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Nhân Văn

Lại vẫn chiêu trò cũ, dùng “điệp khúc xuyên tạc, bôi đen”, gây hành vi chống phá mới, hại nước, hại dân; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động, “kẻ tung người hứng”, a dua, vào hùa với nhau, cố tình tung tin xấu, độc, xuyên tạc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975 cũng như chính sách, chiến lược quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước Việt Nam mỗi khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hân hoan chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước – Chiến thắng vẻ vang, đầy hào khí Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân 1975, đưa non sông gấm vóc Việt Nam về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Vẫn biết chuyện đã qua rồi, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động có dùng trăm mưu nghìn kế xảo trá, quỷ quyệt đến đâu, xuyên tạc đến mức nào, cũng không thể thay đổi hiện thực khách quan, giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn đã được khẳng định bởi nó được viết lên bằng bản lĩnh và trí tuệ, ý chí kiên cường và xương máu của cả một dân tộc không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Thế nhưng, những giọng điệu lạc lõng, sự xuyên tạc, bôi đen những chiến công vang dội của quân và dân ta, dù có chút chạnh lòng, tự ái; song chính điều ấy lại tôn vinh, khẳng định rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của chiến thắng vì đại mà nhân dân ta đã giành được. Hơn thế, nó khẳng định tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lương tri và trách nhiệm của Việt Nam đối với nhân loại và trọng trách gìn giữ nền hòa bình thế giới của nhân dân ta.

Giờ đây, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đang ra sức xây dựng cuộc sống mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó thắng lợi trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế ực thù địch, cơ hội chính trị và phản động. Với các tích cũ, chiêu trò mới, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động đang cố tình: (1) Xuyên tạc, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, công an và lĩnh vực quốc phòng, an ninh; cho rằng quân đội, công an do Nhà nước nuôi dưỡng nên chỉ phục tùng Nhà nước, không phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng; đòi bỏ quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng” đã hiến định ở Điều 65, Hiến pháp năm 2013. Chúng ta đều biết rõ rằng, quân đội là sản phẩm của xã hội có giai cấp, nhà nước. Vì vậy, quân đội mang bản chất giai cấp của nhà nước đã tổ chức ra và nuôi dưỡng, sử dụng nó. Không bao giờ có nhà nước “phi giai cấp” và do đó, không thể có quân đội “phi chính trị’, đứng ngoài, đứng trên giai cấp. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là hoàn toàn khách quan nhằm bảo đảm cho Quân đội ta luôn đi đúng đường lối chính trị của Đảng, làm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội. Lịch sử 78 năm Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh sự thật đúng đắn và sâu sắc ấy.

 (2) Xuyên tạc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, cho rằng quân đội chỉ cần thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, không cần quan tâm đến chức năng là đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, v.v., nhằm xuyên tạc bản chất, truyền thống, chức năng của quân đội; tách Quân đội ta khỏi sự gắn bó máu thịt với nhân dân và sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Mặt khác, chúng còn tuyên truyền, “hướng lái” quân đội sang con đường khác, chỉ làm nhiệm vụ kinh tế, vì theo chúng, có kinh tế thì mới có tiền mua sắm vũ khí, trang bị hiện đại, đỡ gánh nặng cho nhân dân, lại thực hiện được mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “hùng cường, thịnh vượng”; xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”.

Luận điệu xiên xẹo của chúng vô cùng thâm độc, chúng muốn chuyển chức năng của Quân đội ta thành “đội quân nhà nghề”, “đánh thuê” không vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không thể phát huy giá trị và ý nghĩa nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha, làm cho Quân đội ta lệ thuộc vào nước khác, đánh mất bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc. Bản chất luận điệu sai trái này cho rằng, quân đội chỉ nên chú trọng làm kinh tế là muốn Quân đội ta sao nhãng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mất phương hướng chính trị, xa rời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không còn là quân đội cách mạng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để chúng thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội ta.

Thực tế đã chứng minh từ hàng nghìn năm nay, ông cha ta đã xây dựng nên truyền thống quân đội anh hùng, vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân sản xuất như chính sách “ngụ binh ư nông”, thực hiện hài hòa chính sách: thời bình, quân đội tham gia sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thời chiến, khi đất nước có giặc xâm lược, bị lâm nguy thì người dân cầm súng ra trận, trở thành người lính đánh giặc giữ nước. Vì vậy, ngay từ khi Quân đội ta mới ra đời, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ và huấn thị cho Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa công tác, vừa sản xuất, trong đó, chiến đấu là nhiệm vụ chủ yếu, tiến dần lên chính quy, hiện đại.

 (3) Xuyên tạc tình hình, gây mất ổn định chính trị ở một số địa phương có “điểm nóng”, cho rằng sau gần 50 năm giải phóng miền Nam mà đồng bào vẫn nghèo khổ, rằng Đảng, Nhà nước không quan tâm đến khu căn cứ địa cách mạng, chỉ lo làm giầu cho Đảng, v.v.. Chúng ta đều biết, việc quân đội, công an vào cuộc để giải quyết một số vụ việc gây rối, sớm ổn định lại trật tự, an toàn ở địa phương, tìm lại cuộc sống yên bình ở một số “điểm nóng” là vì nhân dân; song, chúng lại cho rằng, Đảng, Nhà nước ta sử dụng quân đội, công an để “chống lại nhân dân”. Từ đó, chúng lu loa lên rằng, quân đội, công an là của Đảng, chứ không phải của nhân dân. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc nhằm gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; chia rẽ quân đội với công an; quân đội, công an với Đảng, với nhân dân.

Thực tế đã và đang chứng minh rằng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân là yêu cầu khác quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc quân đội và công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố khu phòng thủ vững chắc là tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân an tâm sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đây là chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng ta. Đây cũng là nhiệm vụ, chức năng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu về quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã xác định và giao phó.

 (4) Xuyên tạc đường lối đối ngoại quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta, bóp méo chủ trương “bốn không” của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đó là: Không tham gia liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không dựa vào nước này để chống lại nước kia, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi dụng vào tình hình xung đột giữa Nga và Ucraina, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động đã và đang la ó rầm rầm, cố tình nói xấu Đảng, Nhà nước ta, chúng cố tình xuyên tạc, suy diễn, bày trò lố bịch để quy kết sự sai lầm về chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng ta, cho rằng chính sách “bốn không” của Đảng là “tự trói tay chân mình”, là “tự mình cô độc”, “không có bạn bè khi đất nước lâm nạn”, là “đóng cửa”, không phù hợp với thực tế, đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

 Ai cũng biết rằng, bên cạnh sự hợp tác trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; giữa các quốc gia vẫn luôn tồn tại sự cạnh tranh với nhau, thậm chí rất gay gắt và quyết liệt vì lợi ích quốc gia – dân tộc. Điều đó có nghĩa là, chỉ có lợi ích quốc gia – dân tộc là tối thượng, là vĩnh viễn. Vì lẽ đó, chính sách quốc phòng của Đảng ta có vai trò đặc bệt quan trọng đối với sự sống còn của quốc gia – dân tộc Việt Nam, sinh mệnh của Đảng, chế độ và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Để tồn tại và phát triển trong thế giới đương đại đầy biến động phức tạp như hiện nay, điều quyết định là chúng ta phải có sức mạnh nội lực vững chắc; không thể dựa dẫm, phụ thuộc, trông chờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài. Vì vậy, Việt Nam thực hiện “bốn không” là hoàn toàn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam; là cơ sở rất quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định ở Việt Nam, góp phần bảo vệ nền hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Điều đó không có nghĩa là Việt Nam đóng cửa, không hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước khác. Vin vào cái cớ này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động nhằm vào cái đích chống phá Đảng, Nhà nước ta. Âm mưu của chúng đã lộ tẩy, phơi bày sự xấu xa, bỉ ổi và hèn hạ của chúng.

(5) Xuyên tạc vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, cho rằng Đảng, Nhà nước ta “nhu nhược, hèn yếu không có những động thái kiên quyết để bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kêu gọi quân đội “đáp trả bằng vũ lực” và tham gia liên minh quân sự với nước khác.

Ai cũng biết rằng, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng, mọi sự khác biệt liên quan đến biển, đảo bằng biện pháp thương lượng, đàm phán, hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, pháp luật quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Chúng không muốn chiến tranh, cực lực phản đối chiến tranh.

Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã và đang thực hiện nhất quán phương châm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh khôn khéo, không khiêu khích; không mắc mưu kẻ địch; hết sức kiềm chế, không nổ súng trước; không để nước ngoài lấn chiếm biển, đảo; không để xảy ra xung đột về quân sự, bị cô lập về kinh tế và ngoại giao; tránh bị lệ thuộc về chính trị và kinh tế. Có như vậy, chúng ta mới giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Cần khẳng định rõ rằng sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo không xuất phá từ tham gia liên minh với một cường quốc mà chính là ở sức mạnh nội sinh, sức mạnh tổng hợp của đất nước, của ý Đảng – lòng dân, trăm người như một, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy thành cơ” để phát triển. Kinh nghiệm lịch sử hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta dạy rằng, không thể dựa vào một dân tộc khác để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lợi ích quốc gia – dân tộc; chỉ có thể dựa vào chính mình, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoai độc lập, tự chủ, chính sách đối ngoại hòa bình, tự vệ, chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo; chúng ta mới bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ được lợi ích quóc gia – dân tộc, bảo vệ được Đảng Nhà nước và nhân dân; tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Vì vậy, trong điều kiện thế giới vô cùng phức tạp hiện nay, nghiên cứu, triển khai, thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy là hoàn toàn đúng đắn, là thượng sách để giữ vững hòa bình. Điều đó chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi chúng ta khôn khéo kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sử dụng đúng đắn, phù hợp sức mạnh trong nước và sức mạnh bên ngoài thật sự khôn khéo, hiệu quả.

Đối với chúng ta, chủ quyền quốc gia – dân tộc, đặc biệt là chủ quyển Biển Đông là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; không thể thỏa hiệp, nhân nhượng, lùi bước trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào. Trách nhiệm và lương tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị của chúng ta; là niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và của mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975 vĩ đại, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm lớn lao đối với các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối về bảo vệ vững chắc thành quả  cách mạng và giá trị cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc mà chúng ta đã giành lại được bằng chính xương máu của hàng triệu anh hùng liệt sĩ và nhân dân. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là cuộc sống và sự nghiệp vĩ đại, vô cùng tươi đẹp của chúng ta. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975 luôn nhắc nhở chúng ta điều thiêng liêng sâu sắc ấy./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình