Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 31/10, Tỉnh ủy ban hành Chương tình số 19-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Mục tiêu của chương tình lần này nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; khai thác, quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; nâng cao năng lực, hiệu quả và phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý nhà nước, của toàn dân trong việc quản lý và sử dụng đất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thị trường bất động sản; trong đó, có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành sửa đổi các cơ chế, chính sách có liên quan theo thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh sau khi Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh thống nhất, đồng bộ. Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai từ cấp tỉnh đến cấp xã bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp gắn với cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị; đất tôn giáo, đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến năm 2030, chính sách đất đai trên địa bàn tỉnh cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục tình trạng thoái hóa, ô nhiễm, suy giảm chất lượng đất, hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, giảm thiểu các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội