Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 19.9.2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1.7.2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và Hội Luật gia các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Kịp thời tổ chức quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1.7.2022 của Bộ Chính trị và chỉ thị này để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam – tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, UBND các cấp giao nhiệm vụ đối với Hội, Chi hội nhằm phát huy vai trò Hội Luật gia trong đối ngoại nhân dân, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Luật gia về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia và các Chi hội, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực thi pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đoàn viên, công đoàn trong các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở… Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng Hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân. Tham gia tích cực, hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia và các Chi hội hoạt động hiệu quả; thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Các huyện, thị, thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Hội Luật gia cùng cấp; tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Chi hội tại địa phương ngày càng vững mạnh về tổ chức nhất là ở những địa phương chưa thành lập Hội, Chi hội, phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách Hội, Chi hội; định kỳ hoặc khi cần thiết, thường trực cấp ủy nghe báo cáo và chỉ đạo công tác của Hội, Chi hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo việc xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội Luật gia phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giao nhiệm vụ cho Hội, Chi hội Luật gia nhằm góp phần xây dựng và phát triển địa phương.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội