Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ

Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ

Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ

Dương Phương Duy

Tích cũ, chiêu trò cũ nhưng tác hại mới, đặc biệt nguy hiểm

Lại vẫn chiêu trò “tát nước theo mưa”, vin vào cớ một số quân nhân vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý pháp luật, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động đã vào hùa với nhau, “kẻ tung người hứng”, phát trên mạng xã hội những thông tin xấu, độc, nói xấu quân đội. Không ít kẻ đã “to còi” quy kết, vu khống “Quân đội đã mất sức chiến đấu”, “phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng”, “Quân đội không còn trung thành với Đảng”, v.v.. Cần nói ngay rằng, các luận điệu nêu trên không có gì mới, chỉ là “bồn cũ soạn lại”, làm cho cái điệp khúc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân ta đã cũ rích lại thêm cũ mèng, tài của chúng chỉ được đến thế!

Ở Việt Nam, ai cũng biết rằng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đó đã được khẳng định và không bao giờ thay đổi. Các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, tập trung xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ xa rời “con đường chính trị” của Đảng; nuôi hy vọng tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng – Một âm mưu đen tối, không thể xem thường

Vì vậy, đấu tranh, vạch trần bộ mặt xấu sa, bỉ ổi của chúng; tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiện nay bởi nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ, lợi ích quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

Cần khẳng định dứt khoát rằng, quân đội kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựạ chọn. Không bao giờ có chuyện hoang đường về việc “Quân đội đã mất sức chiến đấu”, “phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng”, “Quân đội không còn trung thành với Đảng”. Thực tiễn gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh chân lý ấy. Tại sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì:

Giá trị và ý nghĩa của sự kiên định quan điểm, lập trường cách mạng

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nhân tố cơ bản, hàng đầu, có ý nghĩa quyết định, làm cho Quân đội ta thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lúc này, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là trung thành với con đường, mục tiêu đã lựa chọn, vững vàng niềm tin đi tiếp con đường đó và hiện thực hóa mục tiêu trong hiện thực. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang, công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, thuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì đương nhiên, vấn đề kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng có tầm quan trọng sống còn. 

Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự vững vàng, không dao động, ngả nghiêng, lùi bước trước khó khăn, thử thách; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân; luôn chủ động, tích cực đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nội dung kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh cụ thể những nội dung cơ bản: 

(1) Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là nội dung cơ bản đầu tiên mà quân đội luôn kiên định và trung thành, không dao động, ngả nghiêng; khó khăn, gian khổ không lùi bước. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của quân đội, bảo đảm quân đội ta thực sự là quân đội cách mạng của nhân dân; là cơ sở để xây dựng, củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; tích cực đấu tranh bảo vệ, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

(2) Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đường lối đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong tình hình mới, quân đội kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là phải tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tất cả các nội dung hoạt động xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc phải thấm thuần sâu sắc quan điểm: “Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”[1], không dao động, ngả nghiêng trước mọi khó khăn, thử thách; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng; phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo đường lối đổi mới của Đảng.

(3) Kiên định và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, quân đội phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trong đó, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, biển, đảo; bảo vệ khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và hạnh phúc của Nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của quân đội; xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại là nội dung quan trọng, phản ánh sâu sắc và cụ thể tính chính trị – thực tiễn sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Quân đội ta trong tình hình mới.

(4) Tích cực đấu tranh phê phán, loại bỏ mọi biểu hiện dao động, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bôi đen hình ảnh “Bộ đọi Cụ Hồ”, thực hiện “phí chính trị hóa” quân đội.

Đây là một trong những nội dung rất quan trọng, biểu hiện sâu sắc tính chiến đấu, lập trường kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của “Bộ đội Cụ Hồ”. Không thể nói là đã kiên định tốt, nếu như còn một số cán bộ, chiến sĩ có những biểu hiện hoài nghi, bi quan về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Trong mọi tình huống, quân đội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, trước khó khăn, không bao giờ lùi bước, không thoái thác nhiệm vụ; không để các thế lực thù địch lôi kéo, chống phá, gây hậu quả tiêu cực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội.

 Quân đội kiên định là phải kiên quyết bảo vệ con đường, mục tiêu của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước; loại bỏ những chướng ngại, vật cản; tích cực đấu tranh phê phán mọi biểu hiện dao động, giữ vững trận địa tư tưởng – văn hóa trong quân đội; phòng, chống có hiệu quả mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, phê phán, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đi tiếp lịch sử dân tộc đã từng đi hơn chín thập kỷ qua, là sự nối tiếp việc hiện thực thực tiễn chủ nghĩa xã hội đã có, đang có ở Việt Nam. Vì thế, quân đội luôn vững vàng về lập trường chính trị, về mục tiêu lý tưởng, không dao động, ngả nghiêng trước bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào. Muốn vậy, quân đội cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Định hướng và giải phápkiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Một là, nâng cao trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộitrong bối cảnh lịch sử mới.

Trong các giải pháp triển khai, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ thể, lực lượng về bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động và tác hại chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Điều đóđòi hỏi các chủ thể, lực lượng, trực tiếp là cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội.

Hai là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, sự chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng đối với kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ các cấp đối với việc quân đội kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm kỷ luật quân đội; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và quân đội.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong quân đội.

Tập trung nghiên cứu, giáo dục những nội dung cơ bản, cốt lõi, thiết thực của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cho cán bộ, chiến sĩ. Làm cho họ nhận rõ sâu sắc, bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta, giúp họ tăng sức “đề kháng”, sự “miễn dịch” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các tư tưởng phi vô sản vào quân đội.

Bốn là, tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm kỷ luât và sự chống phá của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền, giáo dục, làm cho đội ngũ cán bộ các cấp, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đúng bản chất, nguyên nhân, tác hại của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, nhìn lại, tự điều chỉnh, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì gột rửa, tự soi tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào “vũng bùn” của chủ nghĩa cá nhân.

Mọi sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đều dẫn đến hậu quả khôn lường, rất nguy hại đối với bản chất chính trị và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta, cũng như việc Quân đội kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới./.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 180.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình