Vai trò của V.I.Lênin đối với tiến trình phát triển lịch sử thế giới là không thể phủ nhận

Vai trò của V.I.Lênin đối với tiến trình phát triển lịch sử thế giới là không thể phủ nhận

V.I.Lênin là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 

Người đã cùng với Đảng Bolshevik Nga lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Kể từ sau sự kiện Cách mạng Tháng Mười với sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) Xô viết đến nay, các thế lực phản động quốc tế vẫn không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận tư tưởng, lý luận và vai trò của Lênin đối với tiến trình phát triển của thế giới trong thế kỷ 20. Họ phê phán quan điểm của Lênin về thực hiện cách mạng bạo lực trong đấu tranh giành và giữ chính quyền của giai cấp vô sản, cho đó là “biện pháp cực đoan”, “xóa bỏ dân chủ”. Họ ra sức tán dương, cổ xúy cho các cuộc cách mạng xã hội bằng phương pháp hòa bình như đã diễn ra ở một số nước tư bản trong thế kỷ 19.

Trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu vào những năm 80 và 90 của thế kỷ 20, các thế lực thâm thù với cách mạng viện cớ vào “khúc quanh” này của lịch sử để tấn công nhằm hạ bệ vai trò lãnh tụ của Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và CNXH trong thế giới đương đại.

Vai trò của V.I.Lênin đối với tiến trình phát triển lịch sử thế giới là không thể phủ nhận
Lãnh tụ V.I.Lênin trực tiếp lãnh đạo nhân dân Nga thực hiện thành công Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Ảnh tư liệu 

Vậy vì sao các loại kẻ thù lại điên cuồng chống đối quyết liệt nhằm xóa bỏ vai trò của Lênin đối với tiến trình phát triển của lịch sử thế giới hiện nay? Điều này thật dễ lý giải, đó là từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga đến nay, không có một nhà hoạt động chính trị nào trên thế giới mà tư tưởng, lý luận của họ lại được hàng triệu, hàng triệu người thấm nhuần, ủng hộ và vận dụng; không một nhân vật lịch sử nào có tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản lưu hành ở nhiều nước với số lượng rất lớn như các tác phẩm kinh điển của Lênin.

Lênin không chỉ là nhà lý luận thiên tài mà còn là một lãnh tụ cách mạng với hoạt động thực tiễn phong phú và đầy bản lĩnh. Trong cao trào cách mạng của giai cấp công nhân ở châu Âu, tháng 3-1919, Lênin đã cùng lãnh tụ cách mạng các nước lập nên Quốc tế Cộng sản III để lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới. Khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!” của Mác đã được Lênin bổ sung thành: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”. Người chỉ rõ: “Không có sự cố gắng tự nguyện tiến tới sự liên minh và sự thống nhất của giai cấp vô sản, rồi sau nữa của toàn thể quần chúng cần lao thuộc tất cả các nước và các dân tộc trên toàn thế giới, thì không thể chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản được”(1). Đoàn kết giai cấp công nhân thế giới, quan tâm giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa… là những cống hiến to lớn của Lênin trong việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

Tư tưởng, lý luận cách mạng và vai trò của Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là vô cùng to lớn. Chính từ nguồn cổ vũ lớn lao của Cách mạng Tháng Mười, từ tính ưu việt của chế độ XHCN của Nhà nước Liên Xô, với sức mạnh về kinh tế và quốc phòng, đã trở thành nhân tố quan trọng gìn giữ hòa bình thế giới và cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy Nhà nước Liên Xô luôn ở trong vòng kiềm tỏa toàn diện của chủ nghĩa đế quốc nhưng trong nhiều thập kỷ của thế kỷ 20, Liên Xô vẫn là trụ cột của hệ thống XHCN, là điểm tựa cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới.

Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng và lý luận của Lênin về cách mạng vô sản đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến lên con đường xây dựng CNXH. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã vô cùng cảm động và hạnh phúc khi đọc tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề thuộc địa” của Lênin. Người nói: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới CNXH và chủ nghĩa cộng sản”(2). Từ đó, Người đi theo lãnh tụ Lênin, theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đề ra và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, xây dựng lý luận cách mạng giải phóng và phát triển dân tộc theo khuynh hướng vô sản, giải quyết thành công mối quan hệ giữa đất nước và thời đại, giữa dân tộc và quốc tế. Những luận điểm đó có giá trị lâu dài chỉ đạo đường lối cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta được dẫn đường bởi Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây vừa là bài học lớn, xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong hơn 92 năm qua, vừa là cội nguồn dẫn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng CNXH, đổi mới đất nước. Đó là những đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ và phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin của Đảng ta trong thời đại mới.

Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh của lãnh tụ Lênin, chúng ta tiếp tục khẳng định, cho dù hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức chống phá điên cuồng Chủ nghĩa Mác-Lênin và CNXH, song, với bản chất cách mạng, khoa học và thực tiễn lịch sử không thể phủ nhận, những di sản tư tưởng, lý luận cách mạng của Lênin vẫn đang hiện hữu và có sức sống mãnh liệt trong trái tim, khối óc của hàng triệu, hàng triệu người trên thế giới. Hình ảnh và vai trò của Lênin vẫn luôn đồng hành trong tiến trình phát triển của lịch sử thế giới đương đại, không một thế lực nào có thể “đổi trắng thay đen” và bác bỏ được.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

—————

(1) V.I. Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Tiến bộ, Moscow, 1980, tập 41, tr.206 

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.563

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình