Xin đừng mượn danh dân chủ, nhân quyền để bảo kê cho những kẻ chống phá đất nước Việt Nam

Xin đừng mượn danh dân chủ, nhân quyền để bảo kê cho những kẻ chống phá đất nước Việt Nam